บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ประมูลซื้อรถตกหน้า - ขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ประกาศองการบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง ประมูลซื้อรถตกหน้า - ขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

เอกสาร เรื่อง การเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง


เอกสาร เรื่อง ประมูลซื้อรถตกหน้า - ขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588