บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ สขร.1)

1. เดือนตุลาคม
2. เดือนพฤศจิกายน
3. เดือนธันวาคม
4.  เดือนมกราคม
5. เดือนกุมภาพันธ์ 
6. เดือนมีนาคม 
7. เดือนเมษายน
8. เดือนพฤษภาคม
9. เดือนมิถุนายน
10. เดือนกรกฏาคม
11. เดือนสิงหาคม
12. เดือนกันยายน
13. สรุปผลประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588