บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ

anigif

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุุมจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588