บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น ฯ

anigif

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588