บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)

anigif

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588