บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง งบแสงดฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588