บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

วิสัยทัศน์

 

Kiss วิสัยทัศน์  Embarassed

ประชาชนมีรายได้เพียงพอ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  แหล่งน้ำสมบูรณ์
การคมนาคมสะดวก  การเมืองโปร่งใส  ร่วมใจพัฒนา

 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588