บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ข้อมูล/สารสนเทศ อบต.ดอนศรีชุม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ (อบต.ดอนศรีชุม)

 

 

ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588