บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมาชิกสภา อบต.

444444444444444444444 555555555555555555555555

 

.................................

33333333333333333333

นายสมนึก วงศ์รัักษา

ตำแหน่ง รองนายก ฯ คนที่ 1

นายสัญญา นันทชาติ

ตำแหน่ง รองนายก คนที่ 2


 

666666666666666666666666 555556655555555555555555

นายจรูญ เรือนกูล

ตำแหน่ง เลขานุการนายก ฯ

 

 

33333333333333333333333 6666666633366666666666666

นายสนั่น ดีปัญญา

ตำแหน่ง ประธานสภาฯ

 

................................

33333333333333333333333333 6666666666666666666666

นางสาวพัชรา กันยานะ

ตำแหน่ง รองประธานสภา ฯ


นางพิมประภาพร คำน้อย

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายวิทวัส ปัญญา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นางวันเพ็ญ คำอร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายตั๋น ใจดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายสงัด ปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายคำรณ ปวงคำตัน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายศิริพงษ์ เมืองชุม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายวิเชษฐ์  ใสสม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายวรรณเชษฐ์ คนงาน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

............................................ .......................................

นายบุญธรรม  ธรรมขันธ์

สมาชิก อบต.หมู่ 9

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588