บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สำนักงานปลัด

...................................... 20170706 ...........................................
 

นางสาวอรสา  ไชยเมือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
   
  นางประภัสษร  เรืองเดช 
รองปลัด อบต.
 
33333333 333333333
3333333333333333333333333   6666666666666666666666
 

11112015

นางรัตนภรณ์ มูลเมือง

หัวหน้าสำนักปลัด อบต

 
6 ..

นางกุลฉัตร  ธรรมขันแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล

นายสิวะพันธ์   เจนใจ
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

นายธนาการ  เสมอใจ
นักพัฒนาชุมชน

33

   

3

 สิบเอกธงชัย  ส่องแสง
นักป้องกันและบรรเทาฯ
 
55

6

333
น.ส.จุฬากาญจน์   ลำพูน
นักจัดการงานทั่วไป
นางนรินทร์รัตน์ ไชยมงคล
ครู ค.ศ.1
นางศรีไพร   เลิศรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางอัมพิกา วงค์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย
นางอินทร์ธิรา  ฟองอินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

6

นายวีระพงษ์  บุญธรรม
พนักงานขับเครื่องจักร
ขนาดเบา
นายอุเทน   ยศวัฒนะ
พนักงานดับเพลิง
นายศิริพงษ์  วงส์รักษา
พนักงานดับเพลิง
 
น.ส. ณัฐกาญจน์   กันจินะ
คนงานทั่วไป
  นางนงคราญ   ส่องแสง
คนงานทั่วไป

 

นางสาวสายธาร ธรรมปัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588