บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กองคลัง

9999999999966666999669999 nujaree1 9999999669999999999999999
  (ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

666666666 6666666
20170504 6pattaraporn

น.ส.อัจจิมาภรณ์ คำมาบุตร
เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายเกียรติยศ สายฟูเป็ง
นักวิชาการงานการเงินและบัญชี

น.ส.ภัททิรา พนอนุอุดมสุข
นักวิชาการพัสดุ

 

 
  นางทัศนีย์ เท่าบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
 

 

  666666666666666666666666699  
   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588