บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ส่วนโยธา

9999999999999999999999999 99999999999999999999999999
  นายนิธิศ อินศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
999999999 9999999
999999 -...................... 999999
.........นายเจษฎา กาวิละ
..........นายช่างโยธา
นางนันท์นภัส ขัติวงศ์
.เจ้าพนักงานธุรการ
........นายสุเทพ เผ่าเต็ม
            ผู้ช่วยช่างโยธา
..... ....

 

99999999999999 33399
     
     
     
      

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588