E-Service

 1.   แบบคำร้องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง.pdf 
 2.  แบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะดอนศรีชุม.pdf
 3.  แบบคำร้องทั่วไป.pdf
 4.  ใบขออนุญาตใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดอบต.ดอนศรีชุม.pdf
   
   
   
   

1