ข้อข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

-  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต-2564-ไตรมาส-1-2
 สถิติข้อร้องเรียนการทุจริตปี-2563