แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)

  

  ประกาศ
  ปก
  ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส่วนที่-3-1-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
  ส่วนที่-3-2-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
  ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล