วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

มอบเกียรติบัตรให้พนักงานส่วนตำบลที่นำเสนอผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2562

anigifองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมมอบเกียรติบัตรให้พนักงานส่วนตำบลที่นำเสนอผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม