วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ "ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

anigifองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ "ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง" โดยการสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนตำบลดอนศรีชุมต่อไป ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563