วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

กิจกรรม Kick Off ตามแผนปฎิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

anigifองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมจัดกิจกรรม Kick Off ตามแผนปฎิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ในรูปแบบ "บ้านนี้มีรัก ดอนศรีชุมคนน่าฮัก ปลูกผักกินเอง" โดยร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563