วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

กิจกรรม Big Cleaning Day

anigifนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมนำทีมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานและพื้นที่ให้บริการประชาชน ในกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัดพะเยา ตามนโยบายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564