วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

anigifการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ การพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มประชุมสามัญ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ได้ให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยแนะนำตนเองและงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลดอนศรีชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และเปิดโอกาสให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนการ ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาภัยแล้งตำบลดอนศรีชุม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม