วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

แบบอย่างผู้นำต่อต้านการทุจริต

169326132 294732115704408 3263319564381721072 n

 

นายสม อุปนันท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ร่วมถ่ายรูปทำข่าวประชาสัมพันธ์เป็นแบบอย่างผู้นำต่อต้านการทุจริต อันแสดงถึงการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต