วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น

anigifองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามนโยบายจังหวัดพะเยาที่รณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมสวมใส่ผ้าไทย