วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564

anigifนายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ว่าด้วยระเบียบวาระที่ 1) เรื่องการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมชั่วคราว ระเบียบวาระที่ 2) เรื่อง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ระเบียบวาระที่ 3) เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ระเบียบวาระที่ 4) เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ระเบียบวาระที่ 5) เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก ระเบียบวาระที่ 6) เรื่อง เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม