วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานการคัดแยกขยะ

anigifองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานการคัดแยกขยะระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ที่มีเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะของตำบลดอนศรีชุม มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและสร้างวินัยการรักษาความสะอาดให้กับบ้านเรือนและชุมชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม