วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

anigifนางพิมประภาพร คำน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมนำใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (ซึ่งได้รับมอบจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคําผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) ให้แก่นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) ใบประกาศฯ ตามกล่าวให้ไว้เพื่อแสดงว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระดับ A" (ได้คะแนนรวม 87.33) ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมได้มอบเกียรติบัตร ยกย่อง และเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 3 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม