วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกบดอัดแน่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบลำเหมืองแก่เสาร์
(ตอนบน) ถึงสายดอกคำใต้ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา ตำบลดอนศรีชุม ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศ ประกวดราคาจ้างฯ สายแก่เสาร์ (ตอนบน).pdf
 ราคากลาง เหมืองแก่เสาร์.pdf
TraffyFondue