ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟ์ลติกคอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟ์ลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๔๕ -๐๐๑ 
สายบ้านทุ่ง-บ้านทุ่งหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)