Written by Super User

ประกาศองการบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2560

1. ประกาศ การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรับเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจำนวน 6 สาย
2. ประกาศ การการเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายสันเก๊าตุ้ม หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
3. ประกาศ การการเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวถนน คสล.พร้อมผนังรางระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสายลมโชย หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา
4. ประกาศ การการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบวกขมิ้น หมู่ 4 บ้านทุ่ง