ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน