Written by Super User
Category:

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

ที่ตั้ง : 228 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้ – จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 56120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0-5449-1588 โทรสาร 0 5449 1588 e-mail : donsrichum_8@hotmail.com

Written by Super User
Category:

 

รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

หมายเหตุ : หากมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
กรุณาส่งทาง E-mail : donsrichum_8@hotmail.com