วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

 

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
  

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
หมายเหตุ : หากมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
กรุณาส่งทาง E-mail : donsrichum_8@hotmail.com
TraffyFondue