Written by Super User

270186178 681705512986180 6592995592447071752 nนายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ร่วมถ่ายรูปทำข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เพื่อเป็นแบบอย่างผู้นำต่อต้านการทุจริต อันแสดงถึงการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เนื่องในวันแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ตามระเบียบวาระที่ 4 ของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

Written by Super User

anigifการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาฯ ว่าด้วยระเบียบวาระที่ 1) ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2) เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม คนใหม่ ระเบียบวาระที่ 3) เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมครั้งแรก วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4) เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ระเบียบวาระที่ 5) เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ระเบียบวาระที่ 6) ข้อ 6.1 รายงานผลและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อ 6.2 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมฯ ระเบียบวาระที่ 7) พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ ข้อ 7.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 7.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
Written by Super User

anigifนายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ว่าด้วยระเบียบวาระที่ 1) เรื่องการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมชั่วคราว ระเบียบวาระที่ 2) เรื่อง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ระเบียบวาระที่ 3) เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ระเบียบวาระที่ 4) เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ระเบียบวาระที่ 5) เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก ระเบียบวาระที่ 6) เรื่อง เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

อ่านต่อ: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564