Written by Super User

anigifนายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย" ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม (กิจกรรมสืบเนื่องมาจากวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2565)

อ่านต่อ: จัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย" ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
Written by Super User

anigifนางพิมประภาพร คำน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมนำใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (ซึ่งได้รับมอบจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคําผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) ให้แก่นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) ใบประกาศฯ ตามกล่าวให้ไว้เพื่อแสดงว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระดับ A" (ได้คะแนนรวม 87.33) ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมได้มอบเกียรติบัตร ยกย่อง และเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 3 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

อ่านต่อ: เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Written by Super User

anigifองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานการคัดแยกขยะระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ที่มีเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะของตำบลดอนศรีชุม มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและสร้างวินัยการรักษาความสะอาดให้กับบ้านเรือนและชุมชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

อ่านต่อ: ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานการคัดแยกขยะ