วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ประมูลซื้อรถตกหน้า - ขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ประกาศองการบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง ประมูลซื้อรถตกหน้า - ขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

เอกสาร เรื่อง การเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง


เอกสาร เรื่อง ประมูลซื้อรถตกหน้า - ขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
Donsrichum Sub-district Administrative Organization (SAO) Dokkhamtai Phayao
Address 288 Moo 4 Dokkhamtai-Chamkai Road Dokkhamtai Phayao Thailand 56120
Tel./Fax 0 54491588, Website : www.donsrichum.go.th, Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO