วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ประวัติวัดบ้านทุ่ง

wat12

ประวัติวัดบ้านทุ่ง
           วัดบ้านทุ่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๘ หมู่ ๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๔๑๘๗๖๓ เดิมที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ปัจจุบันมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา ตามโฉนด เลขที่ ๔๕๑๗๗ เนื่องจากกันพื้นที่ส่วนหนึ่งทำถนนรอบวัด
ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒ กระทรวงศึกษา ธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๓ โดยมี นายลือ ขันคำ เป็นผู้ขออนุญาตในที่ดิน ซึ่งนางคำ  ใจบุญ เป็นผู้ถวายให้สร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๗ มีกำหนดวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร วัดบ้านทุ่ง ได้สร้างขึ้นด้วยกำลังศรัทธาของชาวบ้าน บ้านทุ่ง โดยการนำของพระอินทร์ปั๋น (ไม่ปรากฏฉายา)ซึ่งมาจากกรุงเทพฯ(ไม่ปรากฏวัด) ร่วมด้วยนายหลาน  เลิศคำ, นายหล้า  ใจบุญ, นายลือ ขันคำ, นายมูล  ปรารมภ์  กำนันผาย  หน่อคำ, ผู้ใหญ่มูล  ปัญญา พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดบ้านทุ่ง ในขณะนั้น ซึ่งมีประมาณ ๕๐ หลังคาเรือน แต่เดิมสถานที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่นา ของนายหล้า นางคำ  ใจบุญ
           พระอินทร์ปั๋น ได้นำศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินของนายหล้า นางคำ  ใจบุญ ซึ่งนายหล้า นางคำ  ใจบุญ  ได้ขายให้ส่วนหนึ่ง และบริจาคให้อีกส่วนหนึ่ง (ไม่ปรากฏจำนวนเงิน) จนมีจำนวนครบ ๖ ไร่
           ปัจจุบัน(๒๕๕๘)วัดบ้านทุ่งสร้างมาแล้ว ๓๖ ปี โดยมีพระครูประสิทธิพิมล(อภิสิทธิ์  อนาลโย) อายุ ๓๗ พรรษา ๙ เป็นเจ้าอาวาส

wat13

 

wat11

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
Donsrichum Sub-district Administrative Organization (SAO) Dokkhamtai Phayao
Address 288 Moo 4 Dokkhamtai-Chamkai Road Dokkhamtai Phayao Thailand 56120
Tel./Fax 0 54491588, Website : www.donsrichum.go.th, Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO