วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ สขร.1)

1. เดือนตุลาคม
2. เดือนพฤศจิกายน
3. เดือนธันวาคม
4.  เดือนมกราคม
5. เดือนกุมภาพันธ์ 
6. เดือนมีนาคม 
7. เดือนเมษายน
8. เดือนพฤษภาคม
9. เดือนมิถุนายน
10. เดือนกรกฏาคม
11. เดือนสิงหาคม
12. เดือนกันยายน
13. สรุปผลประจำปี

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
Donsrichum Sub-district Administrative Organization (SAO) Dokkhamtai Phayao
Address 288 Moo 4 Dokkhamtai-Chamkai Road Dokkhamtai Phayao Thailand 56120
Tel./Fax 0 54491588, Website : www.donsrichum.go.th, Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO