วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

anigif

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
Donsrichum Sub-district Administrative Organization (SAO) Dokkhamtai Phayao
Address 288 Moo 4 Dokkhamtai-Chamkai Road Dokkhamtai Phayao Thailand 56120
Tel./Fax 0 54491588, Website : www.donsrichum.go.th, Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO