วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

anigif

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
Donsrichum Sub-district Administrative Organization (SAO) Dokkhamtai Phayao
Address 288 Moo 4 Dokkhamtai-Chamkai Road Dokkhamtai Phayao Thailand 56120
Tel./Fax 0 54491588, Website : www.donsrichum.go.th, Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO