วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี ๒๕๖๐

anigif

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
Donsrichum Sub-district Administrative Organization (SAO) Dokkhamtai Phayao
Address 288 Moo 4 Dokkhamtai-Chamkai Road Dokkhamtai Phayao Thailand 56120
Tel./Fax 0 54491588, Website : www.donsrichum.go.th, Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO