วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เทศกาลลอยกระทง

20171102

เทศกาลลอยกระทง เทศกาลลอยกระทงในประเทศไทยปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในกระทงแล้วนำไปลอย (ลอยกระทง) ตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อตามประเพณีโบราณ ขอบคุณภาพถ่ายจากอินเตอร์เน็ต
Loy Krathong Festival Loy Krathong Festival this year in Thailand will be on Friday, November the 3rd, 2017. Loy Krathong is a ceremony usually performed on the night of the full moon.( in November) and the water is full of bank. We will bring flowers, joss sticks , candles or items into the Krathong and then float it (loy krathong) along the river with purpose and own belief old tradition. Thank you photos from internet.

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
Donsrichum Sub-district Administrative Organization (SAO) Dokkhamtai Phayao
Address 288 Moo 4 Dokkhamtai-Chamkai Road Dokkhamtai Phayao Thailand 56120
Tel./Fax 0 54491588, Website : www.donsrichum.go.th, Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO