วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

ท่อระบายน้ำแบบท่อกลม จำนวน 20 แห่ง

ท่อระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยม จำนวน 11 แห่ง

สะพานที่สร้างโดยกรมทางหลวง จำนวน 1 แห่ง

สะพานที่สร้างโดยกรมโยธาธิการ จำนวน 3 แห่ง

ถนนดินลูกรัง จำนวน 30 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย

การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 4 ตู้

ไฟฟ้า

ทุกครัวเรือน ซึ่งไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนใหญ่ และตรอก / ซอยยังไม่สว่างเพียงพอ

ประชากรในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมมีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบ

แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำ / ลำเหมือง มีจำนวน 11 สาย ดังนี้

เหมืองพญาอินทร์ หมู่ที่ 4,6,8

ร่องป่ายาบ หมู่ที่ 2

ลำน้ำร่องลึก หมู่ที่ 6

ลำน้ำร่องชุมภู หมู่ที่ 4

ลำน้ำร่องสะเด็ด หมู่ที่ 3,4,6

ลำน้ำร่องร้อง หมู่ที่ 2,3,8,9

ลำน้ำร่องช้าง หมู่ที่ 6

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีจำนวน 19 แห่ง ดังนี้

ฝายท้าวสาร จำนวน 1 แห่ง

ฝายน้ำล้น จำนวน 7 แห่ง

ฝาย มข.2527 จำนวน 10 แห่ง

บ่อน้ำบาดาลมือโยกก่อสร้างโดย รพช จำนวน 1 แห่ง

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
Donsrichum Sub-district Administrative Organization (SAO) Dokkhamtai Phayao
Address 288 Moo 4 Dokkhamtai-Chamkai Road Dokkhamtai Phayao Thailand 56120
Tel./Fax 0 54491588, Website : www.donsrichum.go.th, Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO