วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมาชิกสภา อบต.

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

Director of Sub-district Administrative Organization

 

 1 

นายสม อุปนันท์

Mr. Som Upanun,

 นายก อบต.

Chief Executive of the SAO

  2

นายสมนึก วงค์รักษา

Mr. Somnuck Wongruksa,

 รองนายก อบต.

Deputy Chief Executive of the SAO

  3

นายสัญญา นันทชาติ

Mr. Sanya  Nantachat,

 รองนายก อบต.

Deputy Chief Executive of the SAO

  4

นายจรูญ เรือนกูล

Mr. Jaroon Reankoon,

 เลขานุการนายก อบต.

Secretary to the Chief Executive of the SAO

  5

นายสนั่น ดีปัญญา 

Mr. Sanan Deepunya,

 ประธานสภา อบต.

Chairman of the SAO Council

 6

นางสาวพัชรา กันยานะ 

Mrs. Patchara Kanyana,

 รองประธานสภา อบต.

Vice Chairman of the SAO Council

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

Members of Donsrichum Sub district Administrative Organization Council

 

 7

นายวิทวัส ปัญญา

Mr. Witawat Punya

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
  8

 นางพิมประภาพร คำน้อย

Mrs. Pimprapaporn Khamnoi

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
  9

 นายตั๋น ใจดี

Mr. Tun  Jaidee

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
  10

 นางวันเพ็ญ คำอร

Mrs. Wunpen  Comon

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
  11

 นายสงัด ปัญญา

Mr.  Sangad Panya

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
  12

 นายศิริพงษ์ เมืองชุม

Mr. Siripong Muangchum

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
  13

 นายคำรณ ปวงคำตัน

Mr. Khamron  Phuangkhamtan

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
  14

 นายวรรณเชษฐ์ คนงาน

Mr. Wannachet Konngan

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
  15

 นายวิเชษฐ์ ใสสม

Mr. Wichet  Saisom

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
  16

 นายบุญธรรม ธรรมขันธ์ 

Mr.  Buntham Thammakhan

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
Donsrichum Sub-district Administrative Organization (SAO) Dokkhamtai Phayao
Address 288 Moo 4 Dokkhamtai-Chamkai Road Dokkhamtai Phayao Thailand 56120
Tel./Fax 0 54491588, Website : www.donsrichum.go.th, Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO