วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

Director of Sub-district Administrative Organization

 

 1 

นายสม อุปนันท์

Mr. Som Upanun,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 20

มือถือ 08-9701-6374

 นายก อบต.

Chief Executive of the SAO

  2

นายสมนึก วงค์รักษา

Mr. Somnuck Wongruksa,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 21

มือถือ 06-2541-1033

 รองนายก อบต.

Deputy Chief Executive of the SAO

  3

นายสัญญา นันทชาติ

Mr. Sanya  Nantachat,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 21

มือถือ 08-6923-8578

 รองนายก อบต.

Deputy Chief Executive of the SAO

  90763724 821819728302809 3061465891318267904 n

นางพิมประภาพร คำน้อย

Mrs.Pimprapaporn Khamnoi

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 21

มือถือ 08-4649-1731

 เลขานุการนายก อบต.

Secretary to the Chief Executive of the SAO

กองช่าง Division of Civil Works

5 

 นายนิธิศ อิ่นศิริ

Mr. Nithit Ainsiri,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 18

มือถือ 08-5715-0619

 ผู้อำนวยการกองช่าง

Director of Public Works

 14

 นายเจษฎา กาวิละ

Mr. Jetsada  Kawila,

 นายช่างโยธา

Civil Works Chief Technician

 17

 นายสุเทพ เผ่าเต็ม

Mr. Suthep  Paotem,

 ผช.ช่างโยธา

Help Assistant Electrician

สำนักปลัด

สำนักปลัด Office of the Chief Administrator of

1 

น.ส.อรสา ไชยเมือง 

Miss Orasa Chaimeang, 

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 12

มือถือ 09-3132-4850

ปลัด อบต.

Chief Administrator of the SAO 

 2

 นางประภัสษร เรืองเดช

Mrs. Prapassorn Ruangdetch,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 13

มือถือ 08-1998-7389

 รองปลัด อบต.

Deputy Chief Administrative of the SAO

 3

 นายพรชัย วงศ์ประสิทธฺิ์

Mr.Pornchai Wongprasit,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 15

มือถือ 06-1323-6218

 หัวหน้าสำนักปลัด

Chief of the office of the SAO

 6

 นางกุลฉัตร ธรรมขันแก้ว

Mrs. Kulachat  Thammakhankaew,

 นักทรัพยากรบุคคล

Personnel Officer

 8

 นายสิวะพันธ์ เจนใจ

Mr.  Siwapan  Janjai,

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Plan and Policy Analyst

 9

 น.ส.จุฬากาญจน์ ลำพูน

Miss Julakarn Lumphun,

 นักจัดการงานทั่วไป

General Administrative Officer

 15

 ส.อ.ธงชัย ส่องแสง

Mr. Tongchai Songsang,

 นักป้องกันและบรรเทาฯ

The Disaster Prevention and Relief Officer

028

นายธวินิตย์ ใจกล้า

Mr.Thawinit jaiklar,

นักพัฒนาชุมชน

Community Developer

150

นางนิภาพร นาคุระ

Mrs.Nipaporn Nakura

เจ้าพนักงานธุรการ

Clerical Officer

 16

 นางศรีไพร เลิศรัตน์

Mrs. Sriprai  Loetrat,

 ผช.จนท.ธุรการ

Help Assistant Clerical Officer

 18

 นายธรรมรัตน์ ธรรมขันธ์

Mr.  Thammalat  Thammakan,

 ผช.จนท.ป้องกันฯ

Help Assistant Disaster Prevention and Relief Officer

 20

 นายอุเทน ยศวัฒนะ

Mr. Uthen  Yotwattana,

 พนักงานดับเพลิง

Fireman

 21

 นางนงคราญ ส่องแสง

Mrs. NongKran Songsang,

 คนงานทั่วไป

General workers

 22

 น.ส.ณัฐกาญจน์ กันจินะ

Miss Nattakarn Kanjina,

 คนงานทั่วไป

General workers

 24

 นายวีระพงษ์ บุญธรรม

Mr. Weerapong Boontum,

 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

Truck Driver

 25

นางนรินทร์รัตน์ ไชยมงคล

Mrs. Narinrat  Chaimongkhon,

 ครูผู้ดูแลเด็ก

Teacher, Child care

 26

 นางอินทร์ธิรา ฟองอินทร์

Mrs. Intira  Fongin,

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Assistant teacher, child care

 27

 นางอัมพิกา วงศ์ประสิทธิ์

Mrs. Ampika  wongprasit

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Assistant teacher, child care

 
 

 

กองคลัง Division of Finance

 4  

น.ส.ศรัญญา บุญเรือง 
Miss Sarunyar Boonrueang

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 14

มือถือ 09-3148-5924

 ผู้อำนวยการกองคลัง

Director of the Division

 11

น.ส.ภัททิรา พนอนุอุดมสุข

Miss Pattira Phanornuudomsuk,

 นักวิชาการพัสดุ

Supplies Technical Officer

 12

น.ส.อัจจิมาภรณ์ คำมาบุตร

Miss Autjimaporn Khammaboot,

 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Revenue Collecting Technical Officer

 12

นางพรพิมล กันทา

Mrs. Pornpimol Kantha

 นักวิชาการเงินและบัญชี

Finance and Accounting Technical Officer

17

นางทัศนีย์ เท่าบุรีMrs.

Thasanee  Thaoburee

นักจัดการงานทั่วไป

General Administrative Officer

สมาชิกสภา อบต

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

Members of Donsrichum Sub district Administrative Organization Council

 

  5

นายสนั่น ดีปัญญา 

Mr. Sanan Deepunya,

 ประธานสภา อบต.

Chairman of the SAO Council

 6

นางสาวพัชรา กันยานะ 

Mrs. Patchara Kanyana,

 รองประธานสภา อบต.

Vice Chairman of the SAO Council

 7

นายวิทวัส ปัญญา

Mr. Witawat Punya

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

  9

 นายตั๋น ใจดี

Mr. Tun  Jaidee

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

  10

 นางวันเพ็ญ คำอร

Mrs. Wunpen  Comon

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

  11

 นายสงัด ปัญญา

Mr.  Sangad Panya

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

  12

 นายศิริพงษ์ เมืองชุม

Mr. Siripong Muangchum

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

  13

 นายคำรณ ปวงคำตัน(ลาออก)

Mr. Khamron  Phuangkhamtan

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

  14

 นายวรรณเชษฐ์ คนงาน

Mr. Wannachet Konngan

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
  15

 นายวิเชษฐ์ ใสสม

Mr. Wichet  Saisom

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

  16

 นายบุญธรรม ธรรมขันธ์ 

Mr.  Buntham Thammakhan

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙