Written by Super User
Category:

สภาพทางสังคม

ประชาชนในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมอยู่กันแบบ

ครอบครัวสังคมชนบท เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ

พิธีกรรมต่าง ๆเช่น  งานลงแขกเกี่ยวข้าว งานแต่งงาน  งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช

นาค  งานศพ  ฯลฯ

 

การศึกษาระดับ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง หมู่บ้าน
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ วัดบ้านทุ่ง หมู่ 4 บ้านทุ่ง

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.บ้านหลวงพัฒนา หมู่ 6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา

 

ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง หมู่ 6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา
มัธยมศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม หมู่ 3

บ้านคลองประปา

สถาบัน องค์กรทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเปรียบเสมือน

ศูนย์กลางชองชุมชน / หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม มีวัดอยู่

2 แห่ง ดังนี้

 วัดจำปาหลวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา

 วัดบ้านทุ่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

 งานทำบุญสลากภัต

 งานวันดอกคำใต้งาม

 งานประเพณีสงกรานต์

 งานประเพณีลอยกระทง

การสาธารณสุข

สถานบริการทางด้านสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ตำบลดอนศรีชุม เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล ขนาดจำนวน 30 เตียง