วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570)
  ประกาศ
 1.  หน้าปกแผนพัฒนาท้องถิ่น-ปีพ.ศ.2566-2570
 2.  ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปฯ
 3.  ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4.  ส่วนที่-3-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ-ซ่อมแซม
 5.  แผนงานโครงการ-ปีพ.ศ.2566-2570
 6.  ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล
   

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)

  ประกาศ
 1.  ปก
 2. ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 3. ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. ส่วนที่-3-1-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
 5. ส่วนที่-3-2-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
 6. ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน