สำนักปลัด Office of the Chief Administrator of

1 

น.ส.อรสา ไชยเมือง 

Miss Orasa Chaimeang, 

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 12

มือถือ 09-3132-4850

ปลัด อบต.

Chief Administrator of the SAO 

 rongkai

 นางประภัสษร เรืองเดช

Mrs. Prapassorn Ruangdetch,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 13

มือถือ 08-1998-7389

 รองปลัด อบต.

Deputy Chief Administrative of the SAO

 1

นายศราวุฒิ กันทะวงศ์

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 15

มือถือ 08 7184 7771

 หัวหน้าสำนักปลัด

Chief of the office of the SAO

 6

 นางกุลฉัตร ธรรมขันแก้ว

Mrs. Kulachat  Thammakhankaew,

 นักทรัพยากรบุคคล

Personnel Officer

 8

 นายสิวะพันธ์ เจนใจ

Mr.  Siwapan  Janjai,

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Plan and Policy Analyst

 15

 ส.อ.ธงชัย ส่องแสง

Mr. Tongchai Songsang,

 นักป้องกันและบรรเทาฯ

The Disaster Prevention and Relief Officer

028

นายธวินิตย์ ใจกล้า

Mr.Thawinit jaiklar,

นักพัฒนาชุมชน

Community Developer

150

นางนิภาพร นาคุระ

Mrs.Nipaporn Nakura

เจ้าพนักงานธุรการ

Clerical Officer

 18

 นายธรรมรัตน์ ธรรมขันธ์

Mr.  Thammalat  Thammakan,

 ผช.จนท.ป้องกันฯ

Help Assistant Disaster Prevention and Relief Officer

 20

 นายอุเทน ยศวัฒนะ

Mr. Uthen  Yotwattana,

 พนักงานดับเพลิง

Fireman

 21

 นางนงคราญ ส่องแสง

Mrs. NongKran Songsang,

 คนงานทั่วไป

General workers

 22

 น.ส.ณัฐกาญจน์ กันจินะ

Miss Nattakarn Kanjina,

 คนงานทั่วไป

General workers

 24

 นายวีระพงษ์ บุญธรรม

Mr. Weerapong Boontum,

 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

Truck Driver

 25

นางนรินทร์รัตน์ ไชยมงคล

Mrs. Narinrat  Chaimongkhon,

 ครูผู้ดูแลเด็ก

Teacher, Child care

 26

 นางอินทร์ธิรา ฟองอินทร์

Mrs. Intira  Fongin,

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Assistant teacher, child care