วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

ท่อระบายน้ำแบบท่อกลม จำนวน 20 แห่ง

ท่อระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยม จำนวน 11 แห่ง

สะพานที่สร้างโดยกรมทางหลวง จำนวน 1 แห่ง

สะพานที่สร้างโดยกรมโยธาธิการ จำนวน 3 แห่ง

ถนนดินลูกรัง จำนวน 30 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย

การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 4 ตู้

ไฟฟ้า

ทุกครัวเรือน ซึ่งไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนใหญ่ และตรอก / ซอยยังไม่สว่างเพียงพอ

ประชากรในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมมีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบ

แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำ / ลำเหมือง มีจำนวน 11 สาย ดังนี้

เหมืองพญาอินทร์ หมู่ที่ 4,6,8

ร่องป่ายาบ หมู่ที่ 2

ลำน้ำร่องลึก หมู่ที่ 6

ลำน้ำร่องชุมภู หมู่ที่ 4

ลำน้ำร่องสะเด็ด หมู่ที่ 3,4,6

ลำน้ำร่องร้อง หมู่ที่ 2,3,8,9

ลำน้ำร่องช้าง หมู่ที่ 6

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีจำนวน 19 แห่ง ดังนี้

ฝายท้าวสาร จำนวน 1 แห่ง

ฝายน้ำล้น จำนวน 7 แห่ง

ฝาย มข.2527 จำนวน 10 แห่ง

บ่อน้ำบาดาลมือโยกก่อสร้างโดย รพช จำนวน 1 แห่ง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน