Written by Super User
Category:

สภาพพื้นฐาน

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอดอกคำใต้ ้ จัังหวัดพะเยา
ได้รับการยกฐานะ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 288 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้ – จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ประมาณ 2 กิโลเมตร
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพะเยา ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 418 เมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบุญเกิด และเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสันโค้ง และตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสว่างอารมณ์
และตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม มีเนื้อที่โดยประมาณ 17 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 10,625 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ลาดเทเล็กน้อยที่ค่อนข้างลาดเทไปทางทิศเหนือ สภาพภูมิประเทศทาง
ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศเหนือจะเป็นที่ราบทุ่งนา มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินชั้นบนมีสีดำ
ส่วนดินชั้นนอกมีสีเทา หรือน้ำตาลอ่อน บางแห่งพบผลึกยิบซั่มและเปลือกหอยในดินชั้นล่าง 
สภาพดิน มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

ลักษณะภูมิอากา

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 42 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนฝนตกซุกหนาแน่นในเดือนมิถุนายนปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ย 1,082 มิลลิเมตรต่อป

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนธันวาคม อุณหภูมิต่ำสุด
ประมาณ 8 องศาเซลเซียส

จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ

ตำบลดอนศรีชุม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน แต่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม จำนวน 6 หมู่บ้าน

ประชากร

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 145.24 คน / ตารางกิโลเมตร
หญิง 1,271 คน
ชาย 1,198 คน
จำนวนประชากร รวม 2,469 คน

ที่มาของข้อมูล :

สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอดอกคำใต้ (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2553)