- คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
- คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
- คู่มือการลงทะเบียนขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอบต.ดอนศรีชุม
- คู่มือการให้บริการขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ
- คู่มือการใช้งาน การให้บริการ Traffy Fondue อบต.ดอนศรีชุม
- แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกรณีขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
 การปฏิบัติงานการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน.pdf 
-  การปฏิบัติงานการให้ข้อมูลข่าวสาร.pdf
 การปฏิบัติงานขั้นตอนการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ.pdf
 คู่มือการปฏิบัติงาน-วาตภัย-งานป้องกันและบ.pdf
- คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้งฯ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท..pdf
- คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่.pdf
- คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง (อบต.ดอนศรีชุม)
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ (อบต.ดอนศรีชุม)
- คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบปีพ.ศ.2566-เป็นต้นไป
- แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-การทุจริต