วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

ข้อมูล/สารสนเทศ อบต.ดอนศรีชุม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ (อบต.ดอนศรีชุม)

1.แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร25012561.pdf

2.ประกาศ การเรียกค่าธรรมเนียมขอข้อมูลข่าวสาร25012561.pdf

3.ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร25012561.pdf

4.ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ25012561.pdf

5.ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ25012561_0001.pdf

6.แผนภูมิขั้นตอนการรับข้อมูลข่าวสาร25012561.pdf

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

8.ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

9. โครงสร้างองค์กร

10. อำนาจหน้าที่

11. สถานที่ติดต่อ

12. กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

13. ผลการพิจารณาฯ

14. นโยบายหรือการตีความ

15. แผนงาน โครงการ งบประมาณ

16. คู่มือหรือคำสั่ง

17. สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง

18.สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน

19. มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือมติ ครม.

20. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

21. สัญญาอื่นๆ

22. เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

23. แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

24. สรุปผลความพึงพอใจ

25. สถิติผู้เข้าใช้บริการ

26. กระดานถาม - ตอบ / ข้อคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน